باشگاه فرهنگی ورزشی شهروند نکا

 
تیم فوتسال شهروندنکا

عکس..

 

 ایستاده از راست :عمار صادقی عضو هیئت مدیره-علی دیوسالار-حسین شهابی- فرهاد کشاورز- غیبی مربی - علی تسلیمیان-محسن بسکابادی عضو هیئت مدیره-محمد طالبی مدیر عامل- حامد نبوی سرپرست- مازیار امیرخانلو 

ردیف وسط : هادی عرب- مهران خوش برش- علی حسن پور- شهاب قربانی-  فخرآبادی-سعید نعمتی-ناصر محمودی-

نشسته از راست: محسن سادات تبار- کیومرث یعقوب زاده- فرشاد حامدیان- سعید کلبادی نژاد-ولی خوش منظر- امین قنبری