باشگاه فرهنگی ورزشی شهروند نکا

 
با خاطرات فوتبال دهه 60 -باشگاه شهرداری نکا

ایستاده از راست :محمد رضا نادریان-خضراله شکری-حسین رستم زاده-سعید موسوی-گل بابا فدایی باش-حسین صباغ-مصطفی مختاری(مربی)

نشسته از چپ :محمود رستم زاده -غلام عباس زادگان-حسین کبکی-فرهاد شکری-شفیع

 

 

 ایستاده از راست:حسین رستم زاده - سعید موسوی - محسن مختاری - محمد رمضانی - محمود رستم زاده - حسین صباغ

نشسته از راست :مجید کبیری - محمد گرجی - خضراله شکری - فرهاد شکری - شعبان محمدیان

ایستاده از راست:شفیع- محمد رضا نادریان- غلام عباس زادگان-گل بابا فدائی باش-حسین کبکی- حسین صباغ

نشسته از راست :شیرزاد شکری-محمود رستم زاده-حسین رستم زاده-فرهاد شکری-خضراله شکری