برنامه دور ششم جام حذفی فوتسال

 دور ششم       دوشنبه 92/11/28    ساعت  :   15

              

ماهان تندیس قم        -        نظام مهندسی کرمانشاه  (سالن شهید حیدریان قم)

 پاس قوامین             -         تاسیسات دریایی ایران      (سالن دستگردی تهران)

 شهرداری تبریز        -          دبیری تبریز                       ( سالن شهید پورشریفی)

 میثاق تهران             -          مقاومت ایلام                    ( سالن شهرداری منطقه 11 تهران)

/ 0 نظر / 19 بازدید